JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 152/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josef Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu na přikázání věci sp.zn. 50 Cm 50/2001 Městského soudu v Praze jinému než příslušnému soudu z důvodu vhodnosti, podanému žalovanou Č. o. a v. s., a.s., po vyjádření se dalšího žalovaného Z. Z., který je stejně jako již uvedená žalovaná akciová společnost zastoupen advokátem, a po vyjádření žalobce K. b., a.s., takto:

Právní věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 50 Cm 50/2001 se nepřikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Při posuzování návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému než příslušnému soudu nebyly shledány důvody k tomuto rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu. Lze v této souvislosti poukázat i na obsah usnesení Nejvyššího soudu z 18.10.2001, 5 Nd 270/2001, týkající se téže právní věci, jímž nebylo vyhověno návrhu na její přikázání k projednání Krajským soudem v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 3. července 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 03. July 2002