JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 131/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složené z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSC., o návrhu P. N., zastoupeného advokátkou, na přikázání věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp.zn. 11 C 197/2001 (žalobce P. N. proti žalovanému P. N., o výživné zletilého dítěte) Okresnímu soudu v Kolíně, takto:

Právní věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp.zn. 11 C 197/2001 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Kolíně.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud po uvážení návrhu žalobce a vyjádření žalovaného k návrhu na přikázání věci jinému soudu než soudu příslušnému neshledal důvody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 69/2001 Sbírky zákonů) k vyhovění návrhu na toto přikázání jinému soudu z vhodnosti, a to ani z hlediska procesního (urychlení řízení) a ani z důvodů osobních poměrů účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 2. července 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. July 2002