JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 122/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Milana Pokorného, CSc. v právní věci žalobce V. z. p. ČR – O. p. N. J., zast. ředitelem JUDr. R. V. proti žalovanému Č. p., a.s., o náhradu škody dle § 55 zákona č. 48/1997 Sb., v částce 6.809,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 30 C 288/2001, o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Novém Jičíně, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 30 C 288/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Věc byla přikázána podle § 12 odst. 2, 3 o.s.ř. na tom základě, že soud, jemuž byla věc přikázána rozhodoval v související trestní věci a také ostatní důkazy se nacházejí v obvodu tohoto soudu. Žalobce s přikázáním věci souhlasil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. června 2002

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2002