JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 108/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Blanky Moudré o návrhu na přikázání právní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 5 C 113/2000 (žalujícího státního podniku B. P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným P. Š., a 2. M. Š., o 29.572,80 Kč) jinému soudu než soudu příslušnému z důvodu vhodnosti, takto:

Právní věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 5 C 113/2000 se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.) Okresnímu soudu Plzeň-město.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 9. května 2002

JUDr. Milan P o k o r n ý , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 09. May 2002