JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 107/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci detenčního řízení S. K., zastoupené opatrovníkem, o vyslovení přípustnosti převzetí nemocného do ústavu zdravotnické péče, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 73/2006, o návrhu soudu na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn. 32 L 73/2006 se přikazuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Berouně.

O d ů v o d n ě n í :

Jde o soud v místě hospitalizace, také opatrovnice s delegací podle § 12 odst. 2 o. s. ř. souhlasí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006