JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 103/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce K. K., zastoupeného advokátem, proti žalované E. K., zastoupené advokátkou, o rozvod manželství, dosud vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 13 C 103/2001, o návrzích účastníků na určení místní příslušnosti soudu v ČR, takto:

Ve věci dosud vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 13 C 103/2001 se pro projednání a rozhodnutí věci určuje Okresní soud ve Frýdku –Místku jako soud příslušný podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

O d ů v o d n ě n í :

Nyní použitý procesní postup byl vyvolán usnesením Krajského soudu v Ostravě, jenž dne 16. 11. 2005 zrušil rozsudek výše označeného soudu prvního stupně o rozvodu manželství účastníků a věc mu vrátil k dalším opatřením. Odvolací soud dovodil, že podmínky určení místní příslušnosti soudu v ČR chybějí, neboť – viz § 88 písm. a/ o. s. ř. – sice účastníci měli v ČR poslední společné bydliště, ale nyní zde již žádný z nich nebydlí ani nemá obecný soud.

Pravomoc českých soudů je jinak zachována, neboť odpůrkyně má české občanství (§ 22 odst. 1, § 38 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Nejvyšší soud poté v přípise ze dne 11. 4. 2006 vyžadoval v intencích § 11 odst. 3 o. s. ř. po soudu prvního stupně buď vyslovení místní nepříslušnosti, nebo podání návrhu na postup podle citovaného ustanovení o. s. ř. alespoň jedním z účastníků. Posledně zmíněná podmínka byla splněna.

Poněvadž závěry nižších instancí o chybějících podmínkách místní příslušnosti a zachování pravomoci soudů České republiky jsou správné, Nejvyšší soud přikročil k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil za příslušný k projednání a rozhodnutí věci Okresní soud ve Frýdku-Místku, u něhož podstatná část řízení již proběhla.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 29. června 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. June 2006