JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 102/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce K. S., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, odbor odškodňování, o zaplacení částky 29.554,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 28/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 28/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ČR návrh ve věci delegace z důvodu vhodnosti z podnětu účastníka řízení ve smyslu § 12 odst. 2,3 o.s.ř.

Žalobce navrhl delegaci k Okresnímu soudu Nový Jičín s odůvodněním, že Obvodní soud pro Prahu 2 je značně vzdálen od místa bydliště žalobce.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že proti návrhu na delegaci k Okresnímu soudu v Novém Jičíně nemá námitky.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. mohou být rozmanité v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, event. na okolnostech jiných; rozhodnými jsou především ty, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud zvážil předkládané skutečnosti a dospěl k závěru, že důvod přikázání věci je ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. dán. Předmětem řízení je posouzení závazkového vztahu; jeden z jeho účastníků má bydliště v obvodu sídla Okresního soudu v Novém Jičíně. Dá se očekávat, že i případní svědkové, kteří budou soudem prvního stupně vyslechnuti, budou mít bydliště převážně v obvodu tohoto soudu.

V posuzovaném případě proto Nejvyšší soud návrhu pro jeho opodstatněnost vyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. prosince 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. December 2006