JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 101/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce F. Š., proti žalovaným 1) J. S. K. a 2) S. M., oběma zastoupeným advokátkou, o přivolení k výpovědi k z nájmu bytu (event. o vyklizení bytu, též se vzájemným návrhem o určení neplatnosti výpovědi), vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1106/2002, o návrhu žalobce na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1106/2002 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce sice podal návrh výše uvedený, k němuž přiložil lékařské potvrzení, ale Nejvyšší soud neshledal důvod k přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalobce může být v případě potřeby vyslechnut dožádaným soudem v obvodu svého bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006