JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 10/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci navrhovatelky S. S. Ž., zastoupené advokátem, proti odpůrci A. Ž., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 7 C 165/2003, takto:

Věc sp. zn. 7 C 165/2003 Obvodního soudu pro Prahu 3 přikazuje se k dalšímu řízení a projednání Okresnímu soudu v Třebíči.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, došlým dne 23. 10. 2003 Obvodnímu soudu pro Prahu 3, domáhala se navrhovatelka rozvodu manželství účastníků uzavřeného dne 29. 4. 2000 z důvodů blíže v návrhu rozvedených. Z něj vyplývá mj. že poslední společné bydliště měli účastníci na adrese P., J. 93/1692.

Z obsahu spisu se jinak podává, že v době zahájení řízení navrhovatelka bydlela na shora uvedené adrese v T., odpůrce se pak nacházel (a dosud se nachází) ve výkonu trestu ve Věznici P. Podle obsahu lékařské zprávy na č.l. 4 spisu navrhovatelka není po zdravotní stránce schopna další cesty v důsledku následků autohavárie dne 25. 11. 2002. Léčí se na následky závažných poranění, je v domácím léčení a čeká ji další rekonvalescence.

Soud prvního stupně, u nějž byl návrh na zahájení řízení podán, vyzval oba účastníky postupem podle § 101 odst. 4 o.s.ř. ve vztahu k ustanovení 12 odst.2 o.s.ř. k vyjádření k zamýšlenému postupu předložit věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o delegaci předmětné věci z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Třebíči. Navrhovatelka s tímto postupem výslovně vyjádřila souhlas proto, že v obvodu soudu posledního společného bydliště žádný z účastníků nebydlí, poukazovala dále na svůj špatný zdravotní stav. Odpůrce s přikázáním věci Okresnímu soudu v Třebíči nesouhlasil, a to zejména s odkazem na svůj zájem, aby se mohl účastnit projednávání věci za využití eskorty k procesnímu soudu. Namítal dále, že podal v dalších třech věcech u Obvodního soudu pro Prahu 3 žaloby proti navrhovatelce, čímž je posílen jeho návrh, aby i věc týkající se rozvodu byla projednávána u téhož soudu. Ve svém vyjádření jinak zaujal rovněž stanovisko v meritu věci.

Podle § 11 odst.1 se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodů vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána. Podle závěrů rozhodnutí č. 48/1996 Sbírky rozhodnutí a stanovisek pojem „nadřízený soud“ („nejblíže společně nadřízený soud“), je-li použit trestním řádem a občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních. Z toho plyne, že delegujícím soudem je soud společně nadřízený příslušnému soudu a tomu jemuž má být věc delegována. Příslušnost soudu vyplývá z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, proto delegujícími soudy mohou být krajské soudy, vrchní soudy, případně Nejvyšší soud. O posledně zmíněný případ se jedná v této věci, kdy Obvodní soud pro Prahu 3 a Okresní soud v Třebíči nacházejí se v obvodu dvou odlišných vrchních soudů.

Nejvyšší soud České republiky, jemuž byla věc postoupena Vrchním soudem v Praze (kterémužto soudu původně byl spis předložen), přezkoumal obsah spisu a důvody uplatněné oběma účastníky řízení a dospěl k závěru, že je namístě z důvodů vhodnosti přikázat věc z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Třebíči. V obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3 v době zahájení řízení má trvalé bydliště pouze odpůrce, tento však t.č. je ve výkonu trestu odnětí svobody. Místo výkonu odnětí svobody se může měnit, okolnost vztahující se k vzdálenosti soudu místa, v jehož obvodu vykonává odpůrce výkon trestu, tak ztrácí na významu při posouzení hledisek rozhodných podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Navrhovatelka proti tomu bydlí v obvodu Okresního soudu v Třebíči, jí doložený zdravotní stav odůvodňuje závěr o vhodnosti projednání předmětné věci v obvodu tohoto soudu. Manželství účastníků zůstalo bezdětné, netřeba proto přihlížet k případné nutnosti šetření výchovných podmínek ze strany opatrovníka nezletilých dětí. Legitimnímu požadavku odpůrce zúčastnit se soudního jednání cestou eskorty k příslušnému (nově určenému) soudu lze dostát i v případě, kdy řízení bude probíhat u soudu místa nynějšího bydliště navrhovatelky. Odkaz odpůrce na údajně zahájená řízení týkající se dokonce majetkových nároků mezi účastníky, je ve sledovaných souvislostech nepřípadný, neboť nejde o případ, kdy by předmět řízení v tomto řízení, případně v řízeních k žalobě odpůrce vyvolaných, spolu do té míry souvisel, aby tak bylo namístě projednávání u jednoho a téhož soudu.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší soud České republiky podle § 12 odst. 2 o.s.ř. rozhodl, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. ledna 2004

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Vydáno: 22. January 2004