JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 994/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce F. B., za účasti 1) České republiky – Vojenské správy, zastoupené Vojenským úřadem pro právní zastupování, se sídlem v Praze 6, Náměstí Svobody 471 a 2) P. f. České republiky, o vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 11 C 142/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9.6.2005, č.j. 33 Co 7/2004-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 10.12.2003, č.j. 11 C 142/2003-103, zamítl žalobu, a to ve znění blíže specifikovaném v rozsudku soudu prvního stupně. Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9.6.2005, č.j. 33 Co 7/2004-141, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 21.10.2005 dovolání (č.l. 148). Soud prvního stupně usnesením ze dne 2.11.2005, č.j. 11 C 142/2003-180, vyzval dovolatele k doplnění podání ze dne 21.10.2005 o chybějící náležitosti s odůvodněním, že je nutno doložit právnické vzdělání obecného zmocněnce nebo si nechat dovolání sepsat advokátem. Zároveň poučil dovolatele, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b nebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. K doplnění podání stanovil dovolateli lhůtu 3 týdnů od doručení tohoto usnesení s tím, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě řádně doplněno a v řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat, soud podání odmítne, přičemž odmítnutím podání je řízení skončeno. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolateli doručeno dne 8.11.2005.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnila dovolatel své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložil, že by sám byl osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolateli formou svého usnesení ze dne 2.11.2005, č.j. 11 C 142/2003-180, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady spočívající v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem, popřípadě doložení právnického vzdělání obecného zmocněnce a stanovil v tomto směru dovolateli přiměřenou lhůtu 3 týdnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolateli se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného odmítnutí dovolání v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolateli řádně doručeno dne 8.11.2005. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Dovolatel nebyl v dovolacím řízení úspěšný a jiným účastníkům v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 18. dubna 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. April 2006