JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 892/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání J. K. (Kanada-Ontario), proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 13.12.2002, sp.zn. 5 Co 2074/2002, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 18 C 4/96 (žalobkyně J. K. proti žalované akciové společnosti U. t., o vydání nemovitostí, za účasti vedlejšího účastníka řízení na straně žalované společnosti – F. n. m.), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobkyně, podané u soudu 2.11.1995, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích z 28.5.2002, čj. 18 C 4/96-79, jímž byla zamítnuta žaloba žalobkyně J. K. se žalobním návrhem (jenž byl podán advokátem, zastupujícím žalobkyni), aby žalované akciové společnosti bylo uloženo uzavřít se žalobkyní dohodu o vydání domu čp. 1378 v Č. s pozemky parc. č. 298/2 a parc. č. 3591 v katastrálním území v Č. Zastaveno bylo řízení ohledně vydání domu čp. 112 v Č. a pozemků parc. č. 297 a parc. č. 298 v katastrálním území Č. Žalobkyni bylo uloženo nahradit žalované akciové společnosti na náhradu nákladů řízení 33.564,40 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

O odvolání žalobkyně (podaném jí samotnou poté, co její právní zastoupení bylo ukončeno dohodou z 8.7.2002 s advokátem, který žalobkyni zastupoval v řízení před soudem prvního stupně) proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně z 28.5.2002 bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu Českých Budějovicích z 13.12.2002, sp.zn. 5 Co 2074/2002. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba o uzavření dohody o vydání domu čp. 1378 a pozemku parc. č. 3591 v katastrálním území Č., jakož i ve výroku o nákladech řízení mezi účastníky řízení. Byl dále zrušen výrok rozsudku soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba o uzavření dohody o vydání pozemku parc. č. 298/2 v katastrálním území Č. a řízení o této části předmětu řízení bylo zastaveno. Nedotčen výrokem rozsudku odvolacího soudu zůstal výrok rozsudku soudu prvního stupně o zastavení části řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen žalobkyni J. K. dne 15.1.2003 a podání žalobkyně, označené jako dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, bylo předáno dne 3.3.2003 na poště k doručení Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením z 11.3.2003, čj. 18 C 4/96-123, vyzval žalobkyni k doplnění jejího dovolání (do 6 týdnů od doručení výzvy), zejména pokud jde o doložení toho, že bude žalobkyně v řízení o dovolání zastupována advokátem a že její dovolání bude tímto advokátem sepsáno, jak to stanoví § 241 občanského soudního řádu, jakož i pokud šlo o doplnění dovolání uvedením dovolacího důvodu ve smyslu ustanovení občanského soudního řádu o důvodech dovolání. V tomto usnesení byla žalobkyně J. K. poučena o tom, že neodstranění nedostatků jejího podání, označeného jako dovolání, bude bránit v dalším pokračování dovolacího řízení.

K žádosti žalobkyně J. K. z 30.6.2003 Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením z 2.7.2003, čj. 18 C 4/96-132, prodloužil jí lhůtu k doplnění dovolání na dobu dalších dvou měsíců od doručení tohoto usnesení.

K další žádosti žalobkyně J. K. z 27.8.2003 Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením z 18.9.2003, čj. 18 C 4/96-140, prodloužil lhůtu k doplnění dovolání do 31.12.2003.

K opětovné žádosti žalobkyně J. K. z 15.12.2003 Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze 7.1.2004, čj. 18 C 4/96-144, prodloužil lhůtu k doplnění dovolání žalobkyně až do 31.3.2004 s tím, že toto prodloužení je prodloužením posledním, protože dobu 1 roku, kterou takto má žalobkyně k tomu, aby si sehnala advokáta k zastupování v dovolacím řízení, lze považovat za skutečně dostatečnou. Toto usnesení bylo doručeno žalobkyni J. K. dne 3.2.2004, ale k soudem vyžadovanému doplnění dovolání nedošlo.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sbírky zákonů ve znění vyhlášeném pod č. 96/2001 Sb.) musí být dovolatel zastoupen advokátem; to neplatí jen tehdy, má-li dovolatel právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 občanského soudního řádu musí být dovolání sepsáno advokátem (popřípadě účastníka řízení zastupujícím notářem).

V rozhodnutí uveřejněném pod č. 13/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem ČR, bylo vyloženo, že ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu o tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud nemá sám právnické vzdělání, je ustanovením donucující povahy, jež nepřipouští výjimky. Nedostatek tohoto zastoupení je nedostatkem bránícím v pokračování dovolacího řízení. Jestliže dovolatel přes výzvu a poučení ze strany soudu uvedený nedostatek neodstraní, bude dovolací řízení usnesením dovolacího soudu zastaveno ve smyslu ustanovení § 243c občanského soudního řádu a ustanovení § 42 odst. 2 i § 104 odst. 1 občanského soudního řádu.

Podle uvedených ustanovení občanského soudního řádu a podle výkladu k těmto ustanovením, obsaženého v uveřejněné judikatuře soudů, postupoval dovolací soud i v daném případě, v němž přes výzvu a poučení ze strany soudu, nebyl účastnicí řízení odstraněn nedostatek jejího podání, označeného jako dovolání, a to v úměrně dlouhé době (začínající doručením první výzvy soudu z 11.3.2003, k němuž došlo v době, od níž už uplynulo bezvýsledně více než jeden rok).

Nezbylo tedy dovolacímu soudu než řízení o dovolání zastavit.

K rozhodnutí o nákladech řízení o dovolání nebyly shledány předpoklady podle ustanovení občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. září 2004

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 22. September 2004