JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 878/2001

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Bc. K. S. proti žalovanému S. T. a.s., o nevypovězení účastnické stanice a vyšetření reklamací žalobce, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 108 Nc 119/99, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1999, č.j. 13 Co 1186/99-17 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2000, č.j. 13 Co 759/2000-32, takto:

I. Dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1999, č.j. 13 Co 1186/99-17, se zastavuje.

II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2000 č.j. 13 Co 759/2000-32 se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 25.10.1999, č.j. 13 Co 1186/99-17, Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 9.6.1999, č.j. 108 Nc 119/99-6, jímž bylo řízení o nevypovězení účastnické stanice a vyšetření reklamací žalobce zastaveno, podle ustanovení § 104 odst. 1 věta druhá občanského soudního řádu s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena orgánu k jejímu projednání povolanému tj. S. T. a.s. oblast M. o.z.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce 3.1.2001 dovolání.

Usnesením ze dne 31.5.2000, č.j. 13 Co 759/2000-32, Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 17.3.2000 č.j. 108 Nc 119/99-23 jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

Také proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a to dne 18.10.2000.

Soud prvního stupně pak žalobce usnesením ze dne 1.11.2000, č.j. 108 Nc 119/96-36, doručeným dne 13.11.2000, mimo jiné vyzval, aby si ve lhůtě 30ti dnů zvolil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů, a poučil jej, že nestane -li se tak ve stanovené lhůtě, a nebude-li dovolání advokátem též sepsáno, bude dovolací řízení zastaveno. Následujícím přípisem soudu prvního stupně, doručeným žalobci dne 2.1.2001 byl tento vyzván k předložení dokladů u ukončeném vysokoškolském právnickém vzdělání, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů. Usnesením téhož soudu ze dne 3.4.2001, č.j. 108 Nc 119/99-50 byl žalobce opět vyzván k tomu, aby si ve lhůtě15-ti dnů zvolil zástupce z řad advokátů nebo zaslal soudu doklad o svém ukončeném vysokoškolském vzdělání a byl poučen o následcích nesplnění této výzvy. Dovolatel k posledně uvedené výzvě zaslal Nejvyššímu soudu kopii diplomu, vydaného univerzitou v B., fakultou právnickou dne 10. září 1996, kterým se osvědčuje, že dovolatel ukončil obsahově ucelenou část vysokoškolského studia ve studijním oboru Místní správa a byl mu přiznán titul bakalář.

Nejvyšší soud ČR projednal obě dovolání podle dosavadních předpisů ( srov.část dvanáctá, hlava první, bod sedmnáct přechodných a závěrečných ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb.), neboť usnesení, proti kterým směřují, byla vydána přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 30 / 2000 Sb., tj. před 1.1.2001.

Pokud jde o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1999, č.j. 13 Co 1186/99-17, muselo být řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. ve znění před novelou provedenou zák. č. 30/2000 Sb. ( dále jen o.s.ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec ( člen ), který za něj jedná, a podle ustanovení § 241 odst. 2, věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem ( členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Z předloženého dokladu o vzdělání Nejvyšší soud zjistil, že dovolatel absolvoval obsahově ucelenou část vysokoškolského studia na právnické fakultě univerzity v B. v oboru Místní správa, tedy nemá ukončené právnické vzdělání magisterského studijního programu, tj. vzdělání, jež by zaručovalo ochranu práva na srovnatelné úrovni s advokátem, u nějž je dle § 4 zákona č. 85 / 1996 Sb. o advokacii, v platném znění jednou z podmínek zapsání do seznamu advokátů vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva. Proto Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolatel nemá splněnou podmínku uceleného právnického vzdělání a neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé ( § 241 odst. 1 o.s.ř. ), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.1999, č.j. 13 Co 1186/99-17 podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Pokud jde o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2000, č.j. 13 Co 759/2000-32, jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 46 odst. 2 o.s.ř. nebyl -li adresát zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, doručí se jiné dospělé osobě bydlící v témže bytě, nebo v témže domě a nebo zaměstnaném na témže pracovišti, je -li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani takto doručit, uloží se písemnost na poště, nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla uložena i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne -li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin, končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou , kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanoven § 240 odst. 1 o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 240 odst. 2 o.s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude -li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Jak se podává z obsahu spisu, protože usnesení odvolacího soudu bylo doručeno žalobci 4.9.2000 uložením a žalovanému rovněž tak, nabylo dne 4.9. právní moci. Z uvedeného pak vyplývá, že posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání, bylo datum 4.10.2000 ( § 57 odst. 2 o.s.ř. ). Bylo-li ( viz. otisk razítka pošty na obálce nacházející se na č.l. 34a spisu) dovolání podáno na poště k přepravě až dne 18.10.2000, stalo se tak po uplynutí zákonné lhůty a proto Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a/ os..ř jako opožděné odmítl, aniž bylo třeba se zabývat dalšími okolnostmi.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení o dovolání bylo zastaveno a že dovolání bylo odmítnuto, avšak u žalovaného žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty prvé ; § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů odvolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. května 2001

JUDr. Iva B r o ž o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. May 2001