JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 771/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně A. a. s. - v l., proti žalovaným 1) P. M., zastoupenému advokátkou, 2) J. M., zastoupené advokátem, 3) A. M., zastoupenému prvním žalovaným P. M., jako obecným zmocněncem, a 4) J. M., zastoupenému advokátem o smluvní pokutu ve výši 1.081.000,- Kč a vydání bezdůvodného obohacení ve výši 10.200.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 31/2000, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 30. dubna 2007, č. j. 60 Co 128/2007-415, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 19. 2. 2007, č. j. 7 C 31/2000-405, nepřiznal prvnímu žalovanému osvobození od soudních poplatků.

K odvolání prvního žalovaného Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 30. 4. 2007, č. j. 60 Co 128/2007-415, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že prvnímu žalovanému přiznal osvobození od soudních poplatků v rozsahu 80 %.

První žalovaný podal proti tomuto usnesení dovolání, které posléze vzal podáním ze dne 5. 2. 2008 v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2, věty první o.s.ř., neboť první žalovaný sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ale žalobkyni v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. dubna 2008

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 02. April 2008