JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 727/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce F. H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1. Ministerstvu zemědělství (Pozemkovému úřadu Praha) se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 4, 2. V. s. a.s. v likvidaci, 3. Z. s., a.s., 4. P. f. Č. r., o určení vlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 117/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2005, č.j. 54 Co 429,430/2004-27, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2005, č. j. 54 Co 429, 430/2004-27, jakož i usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dnů 9. 2. 2004 a 13. 7. 2004, č. j. 28 C 117/2003-15, 28 C 117/2003-21, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Samotný odvolací soud připustil, že usnesení soudu prvního stupně, o něž jde, mohlo nabýt právní moc až 11. 8. 2003 (nikoli 30. 7. 2003) – pokud by bylo uznáno tvrzení žalobce, že se z důvodu dovolené až do 25. 7. v bydlišti nezdržoval.

Pak je ovšem podstatné, že žalobce dne 5. 8. 2003, tedy v době běhu případné odvolací lhůty, soudní poplatek zaplatil.

Tím nastaly účinky předvídané ustanovením § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích; soud prvního stupně, pokud by přijal tvrzení žalobce o dovolené, měl bez dalšího – jak to výslovně uvádí v citovaném ustanovení zákon – usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zrušit a v řízení pokračovat.

Odvolací soud se sice zabývá včasností žalobcova odvolání proti usnesení o zastavení řízení, to však již – ve světle znění zákona o soudních poplatcích – není rozhodné.

Především první z obou usnesení soudu prvního stupně je pak svým odůvodněním zcela zmatečné.

Soud prvního stupně bude zajisté zvažovat, zda považovat za prokázané žalobcovo tvrzení o dovolené, neboť to je v celé věci od počátku klíčové. Lze jistě připustit, že se žalobce může, po třech letech, ocitnout v důkazní nouzi. Poněvadž však žalobce toto tvrdil konzistentně od samého počátku řízení, je přípustné se v pochybnostech přiklonit na jeho stranu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. July 2006