JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 639/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, PhD., v právní věci žalobců a) Ing. V. Š. a b) Ing. D. Š., zastoupených advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu zemědělství České republiky, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované M. S., zastoupeného advokátem, o zaplacení 276.460,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp.zn.

4 C 157/2000, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 9. 2007, č.j. 25 Co 1/2007-503, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové svým rozsudkem shora uvedeným potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým tento soud rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit žalobcům částku 237.876,- Kč společně s úroky z prodlení a ve zbytku žalobu zamítl (výroky I., II.); vše k placení do tří dnů od právní moci rozsudku, každému žalobci jednou polovinou.

Na rozdíl od rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 7. 9. 2006, č.j. 4 C 157/2000-456, rozhodl odvolací soud o nákladech řízení tak, že žalovaná a vedlejší účastník M. S. jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně, náklady řízení v částce 112.492,- Kč k rukám jejich advokáta do tří dnů od právní moci rozsudku. Dále rozhodl o povinnosti žalované a vedlejšího účastníka společně a nerozdílně nahradit České republice na účet Okresního soudu v Jičíně náklady řízení v částce 47.837,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Odvolací soud též zavázal žalovanou a vedlejšího účastníka k povinnosti nahradit společně a nerozdílně žalobcům náklady odvolacího řízení ve výši 42.660,- Kč, opět k rukám jejich advokáta do tří dnů od právní moci rozsudku.

Žalobci uplatnili žalobním návrhem vůči státu nárok na vrácení kupní ceny a na úhradu nákladů účelně vynaložených na opravy a údržbu domu čp. 2 (včetně vedlejších budov), postaveného na stavebním pozemku parc.č. 39/1 v katastrálním území B. Po restituci podle zákona č. 229/1991 Sb. (§ 8 cit. zák.) přešlo vlastnické právo ke sporným stavbám na vedlejšího účastníka. Odvolací soud posoudil věc tak, že fyzická osoba, jejíž vlastnické právo přešlo na oprávněnou osobu, má vůči státu nárok na vrácení kupní ceny a na úhradu účelně vynaložených nákladů. Uplatnili-li žalobci nárok na náhradu oprávněně co do důvodů a výše, pak jim v případě jeho přiznání vznikl nejpozději ode dne následujícího po doručení žaloby žalované též nárok na úrok z prodlení. Vedlejší účastník sice zůstal v řízení třetí osobou, ale byl nositelem stejných práv a povinností jako účastník, k němuž se přidružil. To se vztahuje i na povinnost náhrady.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal vedlejší účastník M. S. prostřednictvím svého advokáta dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř).

Podle ustanovení § 93 odst. 3 o. s. ř. má v řízení vedlejší účastník stejná práva

a povinnosti jako účastník, jedná však toliko sám za sebe.

V otázce přípustnosti dovolání podaného vedlejším účastníkem Nejvyšší soud již rozhodl svým dřívějším usnesením tak, že vedlejší účastník není podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001 osobou oprávněnou k podání dovolání (usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 162/2003, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3/2004).

V posuzovaném případě podal dovolání vedlejší účastník na straně žalované, tedy někdo, kdo k tomu není oprávněn. Nejvyšší soud proto takové dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (jiní účastníci se k dovolání nevyjádřili).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. May 2009