JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 604/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce V. V., zastoupeného advokátkou, proti žalovaným 1/ V. K., 2/ H. S., 3/ L. B., 4/ M. S., 5/ I. M., 6/ J. P., 7/ M. P. a 8/ M. D., o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedeného u Okresního soudu v Táboře pod sp.zn. 3 C 75/96, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.9.2003, č.j. 15 Co 562/2003–34, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Výše označeným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo potvrzeno usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, vydané Okresním soudem v Táboře dne 26.6.2003 pod č.j. 3 C 71/2003-8.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím advokátky dovolání.

V původním (meritorním) řízení, jehož obnovy chtěl žalobce dosáhnout, byl naposledy vydán (po odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 18.3.1998 č.j. 3 C 75/96-88) potvrzující rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to dne 23.2.1999 pod č.j. 15 Co 414/98 –110. Tento rozsudek nabyl právní moc dne 7.4.1999.

Platí proto ustanovení bodu 16 Hlavy I Přechodných a závěrečných ustanovení části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád. Podle něj se návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 30/2000 Sb., tj. před datem 1.1.2001, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. To platí i pro dovolací řízení, podle bodu 17 uvedených přechodných ustanovení.

Dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu o zamítnutí návrhu na obnovu řízení není podle relevantního znění o.s.ř. účinného před 1. 1. 2001, tj. podle § 238a, přípustné. V úvahu nepřichází ani § 239 tehdejšího o.s.ř., neboť nejde o usnesení ve věci samé. Nebylo možné připustit dovolání ani podle § 237 o.s.ř. v témž znění, neboť v dovolání žalobce není namítán žádný z tzv. zmatečnostních důvodů tamtéž taxativně upravených.

Dovolací soud tedy dovolání žalobce jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. ve znění účinném do 1.1.2001).

Žalovaným nevznikly v řízení o dovolání, i přes podaná písemná vyjádření, žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. listopadu 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. November 2004