JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 5327/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně Mgr. I. S., správkyně konkurzní podstaty M. s., s.p. v l., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) V. M., 2) J. P., oba zastoupeni advokátem, 3) P. F. ČR, o určení vlastnictví k pozemkům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 20 C 197/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.4.2008, č.j. 24 Co 30/2008-167, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze výše označeným byl změněn v meritorních výrocích rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11.9.2007, č.j. 20 C 194/2004-132, a to tak, že se zamítá žaloba, aby soud určil, že V. M.

a J. P. nejsou spoluvlastníky pozemků parc. č. 3844/15 a dalších v kat.úz. M. a obci P., a aby tak nahradil rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu P. ze dne 22.3.2004.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně v zákonné lhůtě dovolání, které bylo dne 20. 7. 2009 vzato zpět.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Žalobkyně sice z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, žalovaným však v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. srpna 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. August 2009