JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 521/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Ireny Hladíkové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce P. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. f. České republiky, o určení neplatnosti zrušení smlouvy o nájmu s návrhem na nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 164/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.12.2003, č.j. 20 Co 521/2003-18, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Městského soudu v Praze výše označeným bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10.9.2003, č.j. 21 C 164/2003-9, kterým soud prvního stupně podle § 105 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále „o.s.ř.“) vyslovil místní nepříslušnost a věc postoupil k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci jako soudu místně příslušnému v souladu s § 88 písm. g/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Dovolatel tvrdí, že takovým postupem soudu má být znemožněno projednání základní ochrany vlastnických práv, pokud jde o restituční řízení. Postup, kdy se soud zbavuje odpovědnosti nebo povinnosti rozhodnout, je nejen neúčinný, ale zejména rozporný „s demokratickým přístupem účastníků i soudu k právním problémům.“

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací zjistil, že dovolání podala v dovolací lhůtě k němu oprávněná osoba, zastoupená advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 o.s.ř.).

Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti nemeritorním rozhodnutím soudu prvního stupně, je taxativně vymezena v ustanovení § 239 o.s.ř. Dovolací přezkum rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o vyslovení místní nepříslušnosti, není v § 239 o.s.ř. upraven.

Dovolací soud shledal tedy dovolání nepřípustným a odmítl jej podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o.s.ř.

O náhradě nákladů řízení o dovolání bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. October 2004