JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 5174/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně České republiky – Č. s. s. z., proti žalované A. N.,

o zaplacení částky 20.892,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 32 Ro 505/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. října 2007, č. j. 15 Co 600/2007-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 11. června 2007, č. j. 32 Ro 505/2007-8, zastavil řízení (výrok I.), věc postoupil k vyřízení Č. s. s. z. (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že není splněna podmínka pravomoci soudu projednávat předloženou věc.

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 19. října 2007, č. j. 15 Co 600/2007-22, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala za žalobkyni dovolání vedoucí jejího soudního oddělení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že rozhodnutí

o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Toto ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo právnická osoba, stát nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) tohoto ustanovení, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Z obsahu spisu plyne, že žalobkyně byla usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 18. 11. 2008, č. j. 32 Ro 505/5007-44, které ji bylo doručeno dne 20. 11. 2008, vyzvána, aby předložila soudu pověření zaměstnance k zastupování žalobkyně před soudy všech stupňů a ověřenou kopii diplomu o právnickém vzdělání tohoto zaměstnance pro podání dovolání v této věci s tím, že nebude-li do 7 dnů ode dne doručení usnesení podepsanému soudu předloženo podání doplněno, soud je odmítne.

Ze žalobkyní zaslané listiny (na č. l. 42 spisu) však nelze dovodit pověření jejího zaměstnance k zastupování žalobkyně před Nejvyšším soudem České republiky, neboť se omezuje pouze k podávání žalob k okresním (obvodním) soudům ČR a odvoláním proti nim ke krajským soudům (Městskému soudu v Praze). Toto pověření tedy nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranilo.

Přestože byla žalobkyně o tomto nedostatku podmínky řízení ve smyslu § 241 o.s.ř. i o nutnosti jeho odstranění dostatečně poučena, odpovídající pověření ve stanovené lhůtě soudu nedoložila. Na tento závěr nemůže mít žádný vliv ani vadné poučení obsažené v usnesení soudu prvního stupně ze dne 18. 11. 2008, v němž je zmíněno, namísto správného zastavení řízení, odmítnutí podání, neboť v obě procesní rozhodnutí mají stejnou formu (usnesení) i výsledek (skončení řízení).

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že straně žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. července 2009

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. July 2009