JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 4976/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce: D., zastoupené advokátem, proti žalované: Č. r. – Ú. p. z. s. v. v. m. o zaplacení částky 282.283,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 156/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2008, č. j. 18 Co 253/2008- 66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12.257,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 6. 2008, č. j. 18 Co 253/2008-66, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 1. 2008, č. j. 18 C 156/2007-45, kterým bylo žalobě na zaplacení shora uvedené částky plně vyhověno.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání datované dnem 28. 8. 2008, které podáním ze dne 15. 1. 2009 vzala v celém rozsahu zpět.

Žalobce se k dovolání žalované obsáhle vyjádřil.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., neboť žalovaná zavinila zastavení dovolacího řízení a žalobci vznikly náklady sestávající z odměny advokáta za vyjádření k dovolání, dvakrát krácené na polovinu (částka 10.000,- Kč § 3 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věta první, vyhl. č. 484/2000 Sb.), a režijního paušálu ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), vše pak navýšeno o DPH.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. června 2009

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. June 2009