JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 4795/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Z. k. d. P., proti žalované ČR – Ú. pro z. s. ve v. m., o určení vlastnického práva

k pozemkům, vedené u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 5 C 53/2007,

o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 9. 2008, č.j.

15 Co 375/2008-120, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni výše označeným byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň – jih ze dne 16. 7. 2008, č.j. 5 C 53/2007-95, kterým bylo určeno, že žalobce je vlastníkem nemovitostí – stavebních parcel č. 1239/2, č. 1239/3, č. 1239/4, č. 139/2, č. 145/3 a č. 752 a pozemkové parcely č. 14/1, zapsaných na LV č. 132, pro obec a k.ú. S. u Katastrálního úřadu pro P. k., katastrální pracoviště P.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná v zákonné lhůtě dovolání, které bylo dne 26. 2. 2009 vzato zpět.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Žalovaná sice z procesního hlediska zavinila zastavení dovolacího řízení, žalobci však v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. srpna 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. August 2009