JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 387/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ireny Hladíkové v právní věci žalobců A/ E. V., B/ M. H. a C/ K. S., všichni zastoupeni advokátem, proti žalovanému Městu P., o návrhu na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 6 Nc 330/98, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2003, č.j. 19 Co 44/2002-52, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Výše označeným usnesením Krajského soudu v Brně bylo potvrzeno usnesení o zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení, vydané Okresním soudem v Prostějově dne 31. 10. 2001 pod č. j. 6 Nc 330/98-45.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání.

O meritu věci (vydání nemovitostí), v níž je nyní navrhována obnova řízení, bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 1996, sp. zn. 19 Co 371/95; rozsudek nabyl právní moc 3. 6. 1996.

Platí proto ustanovení bodu 16. hlavy I Přechodných a závěrečných ustanovení (části dvanácté) zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád („o. s. ř.“). Podle tohoto ustanovení se návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před datem 1. 1. 2001, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. To platí i pro dovolací řízení (bod 17. týchž přechodných ustanovení).

Dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu o zamítnutí návrhu (žaloby) na obnovu řízení je přípustné až podle o. s. ř. v aktuálním znění (§ 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). Procesní úprava relevantní pro posouzení věci však nepřipouštěla dovolání proti takovému usnesení. Nedělo se tak ani v § 237, ani v dalším v úvahu přicházejícím § 238a, který připouštěl dovolání jen proti takovému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo usnesení soudu prvního stupně ve věci návrhu na obnovu řízení změněno.

Proto dovolací soud dovolání žalobců odmítl jako nepřípustné (§ 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. v předchozím znění).

Žalovanému nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. září 2004

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. September 2004