JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 324/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce Města B., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Výstavbovému bytovému družstvu U. B., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 264/2001, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2005, č. j. 11 NC 44/2005-406, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě výše označeným bylo rozhodnuto, že se věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 264/2001, přes návrh žalovaného na delegaci vhodnou, nepřikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný, prostřednictvím svého právního zástupce, dovolání.

Již odvolací soud poučil stranu žalovanou, že dovolání proti jeho usnesení není přípustné.

Dovolací soud konstatuje totéž (viz § 239 o. s. ř., výčet dovolání proti usnesením vydaným v průběhu řízení tam provedený, a contrario) a dovolání proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. dubna 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. April 2006