JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 3090/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce obce L., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému A. S., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 9 C 256/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4.2006, č. j. 11 Co 672/2005-135, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 23. 10. 2006 vzal žalovaný zpět dovolání, které podal proti rozsudku odvolacího soudu, jak výše označen.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Protistraně nevznikly žádné náklady, dovolatel nepožadoval náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 21. listopadu 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. November 2006