JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 3057/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce Z., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. S., zastoupené advokátem, o návrhu žalované na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 C 116/2000, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2005, č. j. 21 Co 487/2004-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Od ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením výše označeným potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 7. 2004, č. j. 18 C 116/2000-84, kterým byl zamítnut návrh žalované na povolení obnovy řízení a odklad vykonatelnosti rozsudku téhož soudu č. j. 17 C 22/97-29 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 54 Co 200/99-58; věc byla pravomocně skončena dne 15. 2. 2000. Žalovaná byla zavázána zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné.

Jak řízení ve věci samé, tak i řízení o návrhu na obnovu řízení probíhalo před nižšími instancemi podle o. s. ř. ve znění účinném před datem 1. 1. 2001; tedy předtím, než nabyl účinnosti zákon č. 30/2000 Sb., jímž se mění a doplňuje občanský soudní řád (bod 15, 16, hlava I, část dvanáctá, Přechodná a závěrečná ustanovení zákona č. 30/2000 Sb.).

Pak se ovšem musí i toto dovolací řízení vést po procesní stránce podle toho znění o. s. ř., jež bylo účinné před datem 1. 1. 2001 (viz bod 17 výše citovaného předpisu).

Úprava dovolání před 1. 1. 2001 neumožňovala podat dovolání ve věci návrhu na obnovu řízení. V relaci k usnesení pak bylo dovolání přípustné pouze proti měnícímu, nikoli proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu (§ 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.).

Dovolací soud proto dovolání žalované odmítl (§ 243b odst. 4 věta první, § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Protistraně nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 08. June 2006