JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2814/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Č. z. s., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1/ F. T., s. r. o. v likvidaci, zastoupenému advokátem, 2/ J. F., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem a jejich vyklizení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 177/99, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.3.2005, č.j. 56 Co 265/2004-312, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatel, jenž napadl rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu, nepostřehl (uvádí to až v jednom ze svých doplnění dovolání), že byl v řízení zcela úspěšný – viz výrok I. rozsudku odvolacího soudu.

Pro dovolací soud je rozhodující a závazný právě tento výrok, opřený o nedostatek naléhavého právního zájmu na určovací žalobě vůči prvnímu žalovanému podle § 80 písm. c) o. s. ř. (tento žalovaný nebyl již zapsán jako vlastník v katastru); nikoli tedy odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, z něhož je patrno, že první žalovaný byl účastníkem kupních smluv ze dnů 30. 12. 1993 a 10. 11. 2000.

Na straně dovolatele tedy absentuje požadavek tzv. subjektivní přípustnosti dovolání, patrný z výkladu zejména § 236 a § 240 odst. 1 o. s. ř.; aby bylo dovolání přípustné, musí být dovolateli způsobena rozhodnutím odvolací instance zcela konkrétní újma, kterou je dovolací soud schopen a oprávněn odstranit.

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné – podané neoprávněnou osobou - odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř.

Z ostatních účastníků se sice žalobce k dovolání opakovaně vyjádřil, neúčtoval však žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 7. srpna 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 07. August 2006