JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 259/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida,CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr.Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně D. P., proti žalované České Republice – Okresnímu soudu v Táboře, o určení nezákonnosti rozhodnutí soudu, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp.zn. 9 C 76/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.1.2005, č.j. 15 Co 20/2005-21, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl usnesením výše označeným tak, že potvrdil usnesení Okresního soudu v Táboře ze dne 1.11.2004, č.j. 9 C 76/2004-11, kterým bylo podání žalobkyně ze dne 16.6.2004, označené jako žaloba, odmítnuto. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Stejně jako soud prvního stupně, také odvolací soud shledal podání neurčitým a posoudil je ve smyslu § 43 odst.1, 2 občanského soudního řádu („o.s.ř.“).

Proti usnesení odvolacího soudu podala dne 21. 3. 2005 žalobkyně dovolání. Toto dovolání sepsala sama, bez právního zastoupení. Současně požádala o ustanovení zástupce ze sociálních důvodů.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 12.10.2005 žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pravomocně zamítl, neboť nepředložila žádný doklad o svých majetkových a výdělkových poměrech.

Nato byla žalobkyně usnesením ze dne 21.11.2005 téhož soudu vyzvána, aby zmocnila ke svému zastoupení advokáta, který by odstranil vady jejího dovolání. Přestože bylo usnesení žalobkyni dne 29.11.2005 doručeno, tato ve lhůtě jednoho měsíce nijak nereagovala.

Dovolací soud proto po předložení věci dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 241 odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 08. June 2006