JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2349/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce O. s. p. z. a v. – A. s. o., občanské sdružení (v řízení o meritu věci šlo o žalovaného) zastoupeného advokátem proti žalovanému M., s. a d. u. o. s., občanskému sdružení zastoupenému advokátem, o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 16 C 66/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, č. j. 15 Co 140/2005-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen nahradit na nákladech řízení o dovolání žalovanému částku 2.325,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Městského soudu v Praze shora označeným bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 4. 4. 2005, č. j. 16 C 66/2005-30 (ve znění opravného usnesení na čl. 32 z téhož dne), že se zamítá žaloba na obnovu řízení, pravomocně skončeného platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 19. 8. 2003, č. j. Ro 1926/2002-9. Žalobci bylo zároveň uloženo, aby zaplatil straně žalované náklady odvolacího řízení v částce 4.650,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. V jeho bodech IV., V., VI. a VII. vytkl odvolacímu soudu a potažmo i soudu prvního stupně několik procesních pochybení (nesprávně posouzenou závadu v doručení žalobci jako předchozímu žalovanému, již uspokojený právní titul k téže částce, neprovedení navrhovaného důkazu k okolnostem doručování), jež považoval za otázky zásadního právního významu. Navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení obou nižších instancí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný žádal prostřednictvím svého zástupce ve vyjádření k dovolání, aby dovolání nebylo vyhověno.

Právně zastoupený dovolatel podal dovolání včas a dovolání bylo projednatelné podle § 238 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Dovolání však nebylo přípustné.

Ty důvody, které byly vylíčeny v dovolání, lze obsahově podřadit jen pod ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. Bez ohledu na vlastní právní kvalifikaci dovolacích důvodů tvrdí dovolatel věcně toliko to, že původní řízení bylo postiženo vadou, mající za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Také pro toto dovolací řízení je však relevantní § 238 odst. 2 o. s. ř., podle něhož ustanovení § 237 platí obdobně. V důsledku to zde znamená, že by – při shodě usnesení obou nižších instancí – musel být rozhodnutí odvolacího soudu přiznán zásadní právní význam ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 o. s. ř., aby byla splněna podmínka přípustnosti dovolání.

Dovolatel učinil obsahem svého dovolání výhradně procesní námitky. Konstantní judikatura Nejvyššího soudu však takový druh námitek podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř., z hlediska způsobilosti přivodit přípustnost dovolání pro zásadní právní význam dovoláním napadeného rozhodnutí, neakceptuje; jde o to, že se procesním otázkám, vzhledem k jejich konkrétním dopadům ad hoc, nepřičítá judikatorní přesah. Z četných respektovaných judikátů je možné citovat usnesení NS ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, publikované např. v Soudní judikatuře č. 7/2004.

Nejvyšší soud tedy neshledal, že by žalobcovo dovolání bylo podáno proti takovému usnesení odvolací instance, jež by mělo zásadní právní význam, a dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Protistraně bylo nutné podle § 243c odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. přiznat náklady dovolacího řízení, krácené však za jediný úkon zastoupení o polovinu (§ 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.). Sazba odměny činila 4.500,- Kč (§ 8 písm. a/ cit. vyhl.), a k částce 2.250,- Kč bylo přičteno 75,- Kč režijního paušálu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006