JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2327/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ireny Hladíkové, v právní věci žalobkyně M. H., proti žalovanému P. f. České republiky, , o náhradu za inventář, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 38/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.5.2004, č.j. 20 Co 141/2004-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 19.1.2004, č.j. 30 C 38/2000-73, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 16.2.2004, č.j. 30 C 38/2000-80, zamítl návrh žalobkyně na poskytnutí náhrady ve výši 196.464,- Kč spolu s 20 % úrokem od 2.3.2000 do zaplacení. Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20.5.2004, č.j. 20 Co 141/2004-90, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 15.7.2004 dovolání (č.l. 94). Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.7.2004, č.j. 30 C 38/2000-97, vyzval dovolatelku, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení si zvolila zástupce z řad advokátů. Zároveň v odstavci II. uložil dovolatelce, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila své dovolání a uvedla jednací číslo a datum vyhlášení napadeného rozsudku odvolacího soudu a zda toto rozhodnutí napadá v celém rozsahu. Poučil dovolatelku, že nezvolí-li si povinného zástupce z řad advokátů a nedoplní-li své dovolání podle pokynů soudu prvního stupně, dovolací soud její dovolání odmítne. Soud prvního stupně dále usnesením ze dne 3.9.2004, č.j. 30 C 38/2000-101, opětovně uložil dovolatelce, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolila zástupce z řad advokátů a v odstavci II. uložil dovolatelce, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila své dovolání a uvedla jednací číslo napadeného rozsudku, zda toto rozhodnutí napadá v celém rozsahu a uvedla dovolací důvod a dovolací návrh. K doplnění podání stanovil dovolatelce lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení s poučením o odmítnutí dovolání dovolacím soudem, pokud výzvě nebude vyhověno. Usnesení obsahující shora uvedenou výzvu bylo dovolatelce doručeno dne 15.9.2004.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací v této věci postupoval podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., účinné od 1.1.2001. Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo totiž vydáno po účinnosti zmíněné novely v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení novely, rovněž odvolací soud postupoval proto podle ustanovení bodu 15. těchže přechodných ustanovení. Pro dovolací soud platí stejný důsledek podle bodu 17 přechodných ustanovení. Proto v tomto rozhodnutí jsou nadále uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. platí, že dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo § 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Z uvedených zákonných ustanovení vcelku srozumitelně a přehledně vyplývá jednak povaha dovolání, jako dispozitivního úkonu, k němuž je legitimován pouze účastník řízení, jednak požadavek obligatorního právního zastoupení jak pro podání dovolání, tak pro zastupování účastníka v dovolacím řízení. Jde o jednu z podmínek řízení, jejíž absence nevede sama o sobě k neúčinnosti podaného dovolání, případně zastavení dovolacího řízení bez dalšího, nýbrž jde o vadu odstranitelnou, která může být napravena, byť i dodatečně, úkonem účastníka. V tomto směru je povinností soudu prvního stupně ve smyslu ustanovení § 209 o.s.ř. (jež dopadá i na případy dovolání vzhledem k ustanovení § 243c o.s.ř.), aby účastníka o nutnosti odstranit tuto vadu dovolání odstranil a aby jej rovněž poučil o možných následcích (v daném případě o možnosti zastavení dovolacího řízení), to vše postupem podle § 43 odst. 1 o.s.ř. Tím se vyčerpává poučovací povinnost soudu obecně založená ustanovením § 5 o.s.ř., konkretizovaná ve zmíněném ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

V této věci uplatnila dovolatelka své podání označené jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž doložila, že by sama byla osobou s právnickým vzděláním. Soud prvního stupně dostál požadavkům, vyplývajícím z ustanovení § 209 o.s.ř. ve vztahu k zmíněnému ustanovení § 243c o.s.ř. a § 43 odst. 1 o.s.ř., poskytl dovolatelce formou svého opětovného usnesení ze dne 3.9.2004, č.j. 30 C 38/2000-101, poučení s výzvou o potřebě odstranění vady, spočívající mimo jiné v povinnosti obligatorního zastoupení advokátem a stanovil v tomto směru dovolatelce přiměřenou lhůtu 15 dnů k nápravě tohoto nedostatku. Dovolatelce se tímto usnesením rovněž dostalo přiměřeného poučení o následcích případného odmítnutí dovolání v případě, že k odstranění vad podání nedojde. Usnesení bylo dovolatelce řádně doručeno dne 15.9.2004. Vzdor těmto skutečnostem tyto nedostatky podání ve stanovené lhůtě neodstranila.

Dovolacímu soudu za dané situace nezbylo než přikročit k zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 243c o.s.ř. za použití ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aniž mohl přikročit k meritornímu zkoumání obsahu podaného dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. , § 151 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Dovolatelka nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému v souvislosti s podaným dovoláním zřejmě žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný řádný opravný prostředek podle ustanovení občanského soudního řádu.

V Brně dne 27. října 2004

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. October 2004