JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 2095/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Města T., zastoupeného advokátem, proti žalovanému A. V., zastoupenému advokátem, o zaplacení Kč 15.500,- s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 18 C 224/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 10. 2005, č.j. 12 Co 2/2003-85, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 237 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu není dovolání v civilních věcech přípustné, bylo-li ve věci samé rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč.

Dovolací soud proto žalobcovo dovolání, směřující do merita neobchodní věci o částku ve výši pod uvedeným zákonným limitem, odmítl (§ 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ občanského soudního řádu).

Protistraně nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 7. srpna 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 07. August 2006