JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 198/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání dovolatele V. (V.) S (Kanada-Ontario), zastoupeného advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 24.6.2005, sp.zn. 56 Co 192/2005, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 54 C 538/95 (žalobce V. /V./ S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1. Státnímu podniku bytového hospodářství M. a P. (v likvidaci), a 2. Statutárnímu městu O. -Městskému obvodu M. a P., zastoupeným advokátkou, o uzavření dohody o vydání věcí podle zákona č. 87/1991 Sb.), takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobce, podané u soudu 31.10.1995, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Ostravě z 24.1.2005, čj. 54 C 538/95-170, jímž byla tato žaloba zamítnuta a žalobci bylo uloženo zaplatit žalovanému státnímu podniku na náhradu nákladů řízení 6.450 Kč a žalovanému městu na náhradu nákladů řízení 7.255 Kč a ještě na účet Okresního soudu v Ostravě 480 Kč. Tento rozsudek soudu prvního stupně byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě z 24.8.2005, sp.zn. 56 Co 192/2005, a žalobci bylo uloženo nahradit náklady odvolacího řízení žalovanému státnímu podniku částkou 3.720 Kč a žalovanému městu 1.860 Kč.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalobce v řízení zastupoval, dne 6.9.2005 a dovolání žalobce proti tomuto rozsudku byl dne 3.11.2005 předáno na poště k doručení Okresnímu soudu v Ostravě, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Podáním z 9.1.2006 žalobce, zastoupeného advokátem, bylo dovolání vzato v celém rozsahu zpět.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu řízení o dovolání zastavil.

K rozhodnutí o nákladech řízení o dovolání nebyly shledány zákonné předpoklady podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 224 občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. března 2006

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 23. March 2006