JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1934/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobců A) E. W. a B) ing. J. W. proti žalovanému Zemědělskému družstvu Č. p. J. „v likvidaci“, o peněžité plnění, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 354/92, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 12. 1995, č. j. 9 Co 705/95-46, takto:

I. Dovolání obou žalobců se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě výše označeným bylo odmítnuto resp. potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dnů 24. 6. 1994 a 21. 8. 1995 (oprava), č. j. 13 C 354/92-22a,32, kterým byl ustanoven znalec k ocenění zemědělských pozemků a žalobcům uloženo složit na náklady znaleckého posudku zálohu 300,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podali společně oba žalobci dovolání, podáními ze dnů 25. 2. a 22. 4. 1996.

Řízení bylo v mezidobí ex lege přerušeno pro konkurs, vyhlášený na majetek žalovaného. Konkurs byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 1. 2004, č. j. 20 K 169/94-618.

Dovolání není přípustné.

Podle znění občanského soudního řádu platného v rozhodné době bylo proti usnesení odvolacího soudu, které není usnesením ve věci samé, dovolání přípustné jen za podmínek stanovených v § 237 a § 238a o. s. ř. Rozhodovalo-li se však o ustanovení znalce a o záloze na znalečné, pak žádná z pasáží v citovaných výčtových ustanoveních dovolání proti rozhodnutí takové povahy nepřipouští.

Dovolací soud proto dovolání žalobců podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. October 2004