JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1698/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce F. F., zastoupeného advokátem, proti žalovanému V. – svazek obcí T., zastoupenému advokátkou, o 97.114,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp.zn. 15 C 207/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.5.2005, č.j. 11 Co 382/2005-86, takto :

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ostravě výše označeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově ze dne 1.4.2005, č.j. 15 C 207/2002-81, kterým nebyla připuštěna záměna účastníků řízení na straně žalobce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce v zákonné lhůtě dovolání, které však dne 10.11.2005 vzal zpět.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Žalobce sice z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, žalovanému však v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. October 2006