JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1642/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce H. m. P., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. U., zastoupené advokátkou, o 21.221,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 85/2001, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2005, č. j. 29 Co 455/2005-82, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala prostřednictvím advokátky v zákonné lhůtě dovolání proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 27. 7. 2005, č. j. 5 C 85/2001-73, o odmítnutí odvolání žalované pro opožděnost.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné.

V úvahu přicházející § 239 o. s. ř. o přípustnosti dovolání proti nemeritorním rozhodnutím ve svém odst. 3 výslovně připouští dovolání jen proti takovému potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, kterým byla odmítnuta žaloba (návrh).

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, publikovaném pod č. 41/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jasně vyložil, že proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, není dovolání přípustné.

Dovolání žalované proto bylo podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítnuto.

Žalobci nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006