JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1583/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., v právní věci žalobce K.-C., s. r. o., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému R. H., o návrhu žalovaného na obnovu řízení o zaplacení částky 74.480,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 6 C 227/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, č. j. 24 Co 124/2005-43, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu, sepsal je však v rozporu s § 241 odst. 1 o. s. ř. sám, bez zastoupení advokátem. Poté mu byla ustanovena advokátka, ta však dovolání nedoplnila ani se k němu nepřipojila. Dovolací soud proto podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení zastavil.

Dovolatel by však stejně nemohl být úspěšný, neboť ve věci samé bylo naposledy rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové dne 21. 1. 2000. Řízení v původní věci tedy probíhalo podle občanského soudního řádu ve znění před 1. 1. 2001, tj. před nabytím účinnosti novely č. 30/2000 Sb. V takovém případě by však musel i nyní dovolací soud posuzovat dovolání podle tehdejšího znění o. s. ř. a podle něj není dovolání ve věci obnovy řízení, navíc při shodě usnesení nižších instancí, přípustné (část dvanáctá, Přechodná a závěrečná ustanovení k zákonu č. 30/2000 Sb., hlava I, bod 17 ve spojení s bodem 15).

Protistraně nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. June 2006