JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1370/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobců a) J. P., b) D. C., obou zastoupených advokátkou, proti žalovaným 1) R. N., 2) Obci S. Ž., zastoupené advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 15 C 133/2004, o dovolání obou žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2005, č. j. 23 Co 226/2005-90, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Zatímco žalobci a první žalovaný nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení o dovolání, oba žalobci jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit na nákladech tohoto řízení druhému žalovanému částku 2.575,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupkyně.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude oběma žalobcům vrácen soudní poplatek z dovolání zaplacený ve výši 5.000,- Kč, a to prostřednictvím Okresního soudu v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Oba žalobci vzali podáním ze dne 13. 7. 2006 své dovolání zpět. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 o. s. ř. toto řízení zastavil.

Procesně úspěšnému prvnímu žalovanému nevznikly v tomto řízení žádné náklady. Druhý ze žalovaných však podal dne 27. 2. 2006 vyjádření k dovolání, za něž náleží podle § 5 písm. b/ vyhlášky č. 484/2000 Sb. výchozí sazba 10.000,- Kč za úkon, neboť vyjádření sepsala právní zástupkyně. Vzhledem ke zpětvzetí dovolání a k jedinému úkonu v dovolacím řízení však byla odměna krácena dvakrát o polovinu (§ 15, § 18 odst. 1 cit. vyhl.), takže přiznaná výše odměny činí, s přičtením režijního paušálu, 2.575,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. July 2006