JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1168/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně M. B., zastoupené advokátkou, proti žalovanému H. V., o 39.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 42/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.2.2006, č.j. 15 Co 31/2006-37, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou jako soud prvního stupně usnesením ze dne 12.12.2005, č.j. 8 C 42/2005-31, v odstavci I. nevyhověl návrhu, aby byl žalovaný osvobozen od soudního poplatku a žalovanému nepřiznal osvobození od soudních poplatků. Současně v odstavci II. nevyhověl návrhu, aby byl žalovanému ustanoven zástupce z řad advokátů. Věc posoudil ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. a § 30 odst. 1 o.s.ř. Dospěl k závěru, že u žalovaného nejsou dány důvody pro osvobození od soudního poplatku, a to zejména s přihlédnutím k poměru jeho měsíčního výdělku k výši soudního poplatku, který by v dané věci za odvolání činil 1.040,- Kč. Podle soudu prvního stupně je žalovaný ze svého příjmu tento soudní poplatek schopen uhradit, proto žalovanému osvobození nelze přiznat. Uzavřel, že s ohledem na výše uvedené nejsou u žalovaného dány ani důvody pro ustanovení zástupce.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 16.2.2006, č.j. 15 Co 31/2006-37, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. a II. Shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že nejsou dány důvody pro osvobození žalovaného od soudního poplatku, a to zejména s přihlédnutím k výši vyměřeného soudního poplatku z odvolání ve vztahu k výši zjištěného výdělku žalovaného. Dále vyslovil závěr, že rozhodnutí o ustanovení zástupce z řad advokátů se odvíjí od posouzení předpokladu účastníka pro osvobození od placení soudních poplatků (§ 30 odst. 1 o.s.ř.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dne 5.4.2006 dovolání. Tvrdil, že rozhodnutí soudů obou stupňů spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a že řízení je postiženo i dalšími vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Podle dovolatele v dané věci byly dány důvody pro osvobození od soudního poplatku. Dále namítal, že napadeným usnesením byl zkrácen na svých právech. Konstatoval, že splňuje podmínku pro určení právního zástupce podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. O žádný z případů v těchto ustanoveních zmíněných však v souzené věci nejde.

Přípustnost dovolání není dána podle § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť napadené rozhodnutí není usnesením ve věci samé.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání též nezakládají, protože usnesení o návrhu na osvobození žalovaného od soudního poplatku, v jejich taxativních výčtech uvedeno není.

Protože se jedná o dovolání, které není přípustné, nebylo třeba povinného zastoupení žalovaného advokátem (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.).

Z uvedeného vyplývá závěr, že přípustnost dovolání nelze dovodit z žádného ustanovení o.s.ř. ve znění účinném od 1. 1. 2001. Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalobkyni v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady řízení zřejmě nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. May 2006