JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 1144/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání dovolatelů: 1. A. M., a 2. J. M., zastoupených advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 1.11.2005, sp.zn. 15 Co 151/2004, vydanému v právní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 38 C 2/97 (žalobkyně E. B., zastoupené advokátem, proti žalovaným A. M. a J. M., zastoupeným advokátem, o uzavření dohody o vydání věcí), takto.

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě, podané v této právní věci u soudu 9.3.1992, bylo posléze rozhodnuto rozsudkem Městského soudu v Brně z 21.11.2003, čj. 38 C 2/97-215. Tímto rozsudkem soudu prvního stupně bylo žalovaným uloženo uzavřít do 15 dnů od právní moci rozsudku dohodu o vydání věcí, a to domu čp. 105 a pozemků parc. č. 794 (o výměře 454 m2), parc. č. 793 (o výměře 161 m2) v katastrálním území P., zapsaných na listu vlastnictví č. 525 pro B. u Katastrálního úřadu B. Žalovaným bylo uloženo zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně na náhradu nákladů řízení 18.090 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Dále bylo žalovaným uloženo zaplatit na účet Městského soudu v Brně na náhradu placených nákladů řízení 3.382,80 Kč a 1.000 Kč na úhradu soudního poplatku do 3 dnů od právní moci rozsudku.

O odvolání žalovaných proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně z 1.11.2005, sp.zn. 15 Co 151/2004. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Žalovaným bylo uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalobkyni na náhradu nákladů odvolacího řízení 8.746,50 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen dne 9.1.2006 advokátu, který žalované v řízení zastupoval, a dovolání ze strany žalovaných bylo podáno dne 6.3.2006 u Městského soudu v Brně, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu. Dovolatelé navrhovali, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a aby věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním ze 16.6.2006, které došlo dne 20.6.2006 Nejvyššímu soudu ČR, jako soudu dovolacímu, vzali žalovaní A. M. a J. M. své dovolání „v celém rozsahu zpět“.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věta druhá, občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení o dovolání zastaví.

Vzhledem ke zpětvzetí dovolání dovolateli v celém rozsahu postupoval dovolací soud i v daném případě podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu a dovolací řízení zastavil.

K uložení náhrady nákladů řízení o dovolání ze strany žalovaných vůči žalobkyni nebyly shledány zákonné předpoklady podle občanského soudního řádu.

O žádosti o vrácení soudního poplatku po zpětvzetí dovolání rozhodne soud prvního stupně po vrácení spisu dovolacím soudem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. July 2006