JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 104/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc.a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce T. Ltd. s.r.o., zastoupeného advokátem, proti žalovanému G. D. S., zastoupenému advokátem, o vyklizení nemovitostí, o návrhu na nařízení předběžného opatření, ve věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 4 C 359/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27.2.2004, č.j. 30 Co 50/2004-36, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze usnesením výše označeným zrušil usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 17.9.2003, č.j. 4 C 359/2003-15, ve znění opravného usnesení ze dne 7.10.2003, a řízení o návrhu na vydání předběžného opatření zastavil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.

Dovolání není přípustné.

Ačkoliv odvolací soud vyslovil poučení o přípustnosti o dovolání, nelze s tím souhlasit. Z jednotlivých ustanovení, upravujících přípustnost dovolání v nemeritorních procesních situacích podle § 239, je srovnatelný pouze § 239 odst. 1 a/ o.s.ř. Ten se však vztahuje na zastavené celého řízení, nikoliv na zastavení řízení jen o návrhu na vydání předběžného opatření.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o.s.ř. dovolání žalobce odmítl .

Žalovanému nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 08. June 2006