JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Odo 1625/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně V. p., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému Ing. J. E., o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 3 C 107/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. června 2006, č. j. 25 Co 163/2006-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové (soud odvolací) usnesením ze dne 22. 6. 2006, č. j.

25 Co 163/2006-26, potvrdil usnesení ze dne 10. 2. 2006, č. j. 3 C 107/2005-19, jímž Okresní soud v Jičíně (soud prvního stupně) zamítl žalobu žalovaného na obnovu řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 7 C 19/2002 a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, zejména, že v dané věci nebyly splněny předpoklady obnovy řízení ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž se domáhal (z důvodů v něm uvedených) povolení obnovy řízení ve shora označené věci. Současně požádal, aby mu – v případě, že je nutné, aby dovolání podával advokát – byla dána možnost toto dovolání advokátem doplnit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 10. 2006, č.j. 3 C 107/2005-39 (které mu bylo doručeno dne 10. 10. 2006), vyzván, aby si ve stanovené lhůtě 3 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen o tom, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno.

Na tuto výzvu reagoval žalovaný podáním ze dne 13. 10. 2006, v němž žádal

o prodloužení lhůty k doplnění dovolání do 20. 10. 2006 a podáním ze dne 17. 10. 2006, v němž žádal o prodloužení lhůty do 5. 11. 2006. Soud prvního stupně žádosti žalovaného vyhověl a prodloužil mu lhůtu k doplnění dovolání do 5. 11. 2006.

V této (soudem prodloužené) lhůtě však nebyl nedostatek povinného zastoupení dovolatelem odstraněn.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle

§ 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě splněna.

Sdělení dovolatele ze dne 6. 11. 2006, že „posílá doplnění dovolání k Nejvyššímu soudu do Brna“, a že „plnou mocí od právního zástupce bude dovolání doplněno během 14-ti dnů“, nemá na běh lhůty, která mu byla určena k odstranění nedostatku povinného zastoupení, žádný vliv.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle

§ 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž mohl přihlédnout k doplnění dovolání doručenému přímo Nejvyššímu soudu dne 4. 1. 2007, učiněnému prostřednictvím advokáta Mgr. A. G., jemuž žalovaný udělil dne 20. 12. 2006 plnou moc.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. ledna 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. January 2008