JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 73/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci dodatečného projednání dědictví po L. R., vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1537/2005, za účasti dědiců 1) L. R., a 2) H. K., o návrhu účastníků na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1537/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, který podali oba účastníci řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2006

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. May 2006