JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 70/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po V. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 3458/2005, o návrhu pozůstalé manželky Olgy Konšelové, bytem Vsetín, Rokytnice 416, na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, za účasti pozůstalého syna Ing. Vladimíra Konšela, bytem Praha 3, Roháčova 42, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 3458/2005 se přikazuje Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. April 2006