JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 68/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobkyně K. B. proti žalovaným 1) G. S., 2) nezl. Š. S., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 19 C 68/2005, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 19 C 68/2005, projedná a rozhodne Okresní soud v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou došlou Okresnímu soudu v Děčíně dne 17.2.2005 se žalobkyně domáhá určení, že žalovaný není otcem druhé žalované.

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 21.2.2006, č.j. 19 C 68/2005-17, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že věc patří do pravomoci soudů České republiky, když tato je dána na základě použití příslušných ustanovení zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, neboť není uzavřena mezinárodní smlouva mezi Českou republikou a spolkovou republikou Německo, která by tuto otázku řešila. Podle § 40 tohoto zákona lze návrh na popření otcovství podat u soudu ČR, který je obecným soudem žalobce, nemá-li žalovaný v ČR obecný soud. Nemá-li ani žalobce v ČR obecný soud, ale jeden z rodičů nebo dítě je českým státním občanem, lze návrh podat u soudu, který určí Nejvyšší soud.

Podle ust. § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud prvního stupně správně uzavřel, že je v posuzované věci dána pravomoc českých soudů, a že je na Nejvyšším soudu, aby určil místně příslušný soud pro projednání věci.

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 o.s.ř., že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Děčíně, když přihlédl zejména k tomu, že u tohoto soudu byla podána žaloba a že tento soud již některé úkony ve věci prováděl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. April 2006