JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 67/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci dodatečného projednání dědictví po K. V., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. D 412/79, za účasti dědiců 1) M. B., 2) L. V., 3) K. V., 4) L. A. a 5) J. Ch., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. D 412/79 se přikazuje Okresnímu soudu v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím řízení o dodatečném projednání dědictví navrhli dědicové M. B., L. V., K. V., L. A. a J. Ch., aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Děčíně, neboť všichni dědicové mají trvalá bydliště v obvodu tohoto soudu.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji.

V daném případě, kdy všichni dědicové bydlí v obvodu Okresního soudu v Děčíně a delegaci věci k tomuto soudu současně sami navrhují, je zřejmé, že bude hospodárnější věc projednat před tímto soudem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o.s.ř.), s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, že se věc přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Děčíně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. května 2006

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. May 2006