JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 6/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobkyně V. Š. proti žalované České správě sociálního zabezpečení, v Praze 5, Křížová 25, o přeplatek na starobním důchodu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Ca 344/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc sp. zn. 21 Ca 344/2001 Krajského soudu v Ostravě se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 23. January 2002