JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 54/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně C. H., a. s., proti žalovanému D., s. s r. o., o zaplacení 33. 968, 20 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 63/2001, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Nejvyšší soud České republiky určuje, že věc vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 63/2001, projedná a rozhodne Krajský soud v Ostravě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2002

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 30. July 2002