JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 289/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. o opravném prostředku navrhovatele M. B., proti České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 119/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 119/2002 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky rozhodoval o přikázání věci z důvodů vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 o. s. ř.) Krajskému soudu v Ostravě na základě podnětu Městského soudu v Praze, který je v této věci ve smyslu § 85 odst. 4 a § 85a o. s. ř. soudem místně příslušným. Místně příslušný soud pokládá delegaci za vhodnou z toho důvodu, že navrhovatel má bydliště ve S. r.; ze spisu se rovněž podává, že na území České republiky navrhovatel naposledy pracoval u zaměstnavatele, jehož sídlo je v obvodu působnosti Krajského soudu v Ostravě.

Při zjišťování stanoviska k uvažovanému přikázání věci byli účastníci řízení poučeni podle § 101 odst. 4 o. s. ř. Česká správa sociálního zabezpečení sdělila, že nemá proti přikázání věci námitky, navrhovatel se v soudem určené lhůtě nevyjádřil a jeho souhlas s delegací se proto (ve smyslu citovaného ustanovení) předpokládá.

S přihlédnutím k řečenému Nejvyšší soud České republiky výše označenou věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r. předsedkyně senátu

Vydáno: 17. December 2002