JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 288/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Mgr. M. F., správce konkursní podstaty O. o., a. s. Z., proti žalované O. Z., a. s., o určení neplatnosti smlouvy o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 6 C 928/2002, o přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 6 C 928/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

O přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) Okresnímu soudu ve Zlíně rozhodoval Nejvyšší soud České republiky (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) na základě iniciativy Okresního soudu v Českém Krumlově, který je v této věci ve smyslu § 88 písm. h/ o. s. ř. soudem místně příslušným. Uvedený soud pokládá delegaci za vhodnou z toho důvodu, že sídla žalujícího správce konkursní podstaty i žalované se nacházejí v obvodu Okresního soudu ve Zlíně, který proto spor projedná hospodárněji a rychleji.

Při zjišťování stanoviska k uvažované delegaci, jejím důvodům a k určení soudu, kterému má být věc přikázána, byli účastníci poučení podle § 101 odst. 4 o. s. ř. Žalobce podle svého vyjádření nemá proti navrhované delegaci věci k Okresnímu soudu ve Zlíně námitky. Žalovaná se v poskytnuté lhůtě k uvažované delegaci nevyjádřila, předpokládá se proto ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř., že k delegaci věci Okresnímu soudu ve Zlíně námitky nemá.

S přihlédnutím k uvedenému Nejvyšší soud České republiky jako delegující soud věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2003

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. January 2003