JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 281/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci žalobkyně R. P. s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. K., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 261.992,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 Cm 94/2001, o přikázání věci Krajskému soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 41 Cm 94/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 20. December 2002