JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 265/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci řízení o dědictví po zůstavitelce Z. V., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 302/2002, o návrhu E. V., rozené J., na přikázání věci podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 302/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 21. November 2002